പേജുകള്‍‌

2013, ഡിസംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച

നഷ്ടം!!!


അവനെ പുറകിലിരുത്തി വണ്ടിയോടിച്ച ദൂരവും അവന് വേണ്ടി വച്ചുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണവും അവനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സമയവും നഷ്ടം!!! ആത്മാർത്തതയില്ലായ്മയുടെ മനുഷ്യരൂപം മാത്രമാണ് അവ എന്ന് മനസിലാക്കുവാ കാലത്തിന്റെ ഇടപെട വേണ്ടി വന്നു!!!