പേജുകള്‍‌

2013, ഡിസംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച

വാശി

അതൊരു വാശിയായിരുന്നു. 'എന്റെ പെണ്ണ്' എന്നും 'നിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അവൾ' എന്നും കേട്ടപ്പോഴുള്ള വാശി. നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരുവൾ.

എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നാലും ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നാലും നുണയാൽ(?)സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പണിയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ തീർത്ത ഒരു മറുപണി. അതില്ലെങ്കിലും സംഭവിയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങിനെയായിരിക്കും എന്നറിയാമെങ്കിലും അതിനു നിമിത്തമായിരിക്കണം  എന്ന തീരുമാനം. ദൈവവും അതിനു കൂട്ടു നിന്നു. കാരണം, സത്യത്തിന് നുണയേക്കാൾ അചിന്തനീയമായ ശക്തിയുണ്ടെന്നതുതന്നെ....