പേജുകള്‍‌

2016, ജൂൺ 29, ബുധനാഴ്‌ച

ജീവിതപങ്കാളി

കാമുകനിലൂടെ/ഭർത്താവിലൂടെ (കാമുകി/ഭാര്യയിലൂടെ) പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തിയോടാണ്‌  പങ്കാളിയേക്കാൾ വിശ്വാസവും സൗഹൃദവും എന്ന് മറുപങ്കാളിയായ സ്ത്രീ/പുരുഷൻ പറയുമ്പോൾ, ആ കാമുകൻ/ഭർത്താവ് (കാമുകി/ഭാര്യ)  എത്ര ദയനീയമായ പരാജയമാണല്ലേ?

ശരിയ്ക്കും സഹതാപം അർഹിയ്ക്കുന്നത്ര പരാജയം!!!