പേജുകള്‍‌

2015, ഡിസംബർ 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഭീരുത്വം

ഭീരുത്വം പല തരത്തിലുണ്ട്, ഭീരുക്കളും. ഒളിച്ചോടുന്നവർ. ചിലർ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നു. ചിലർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നു. ചിലർ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലർ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്നും ചിലർ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ചിലർ ലോകത്തിൽ  നിന്നും തന്നെ ഒളിച്ചോടുന്നു.

ഞാനും ഭീരുവാണ്‌. വിവാഹം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും നിരന്തരം ഒളിച്ചോടുവാൻ പ്രവണതയുള്ള ഭീരു! സ്നേഹിയ്ക്കുകയും വിശ്വസിയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ സുന്ദരമായ മുഖത്തിനും പെരുമാറ്റത്തിനും പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന രക്തമൊലിയ്ക്കുന്ന ദംഷ്ട്രകൾ പിന്നീട് അനുഭവത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഭീരുത്വമാണെനിയ്ക്കത്.

ഇതുപോലെ, ഓരോ ഭീരുക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ന്യായീകരണമായി പറയുവാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഓരോ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടേയും ആത്യന്തിക കാരണം, പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുവാനുള്ള ഭയമാണ്‌.

മുഖാമുഖം വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ ന്തൂട്ടാണ്ടാവ്‌‍ാ എന്നൊരു ചിന്തയെ മനസിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ തീരാവുന്ന കാര്യങ്ങളേയുള്ളൂ!! അതിന്റെ ഫലം ചിലപ്പോൾ നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം. എന്നിരുന്നാലും അതും കടന്നു പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ.. ഇതിത്രയേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ... തീർന്നു എല്ലാ ഭീരുത്വവും. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ മിനക്കെടുകയേയില്ല.

ഭീരുക്കൾ ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ അവനവനോട് അവജ്ഞ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.