പേജുകള്‍‌

2013, നവംബർ 16, ശനിയാഴ്‌ച

രക്ഷപ്പെടൽ...

തന്നെമാത്രം സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന, തന്നെ വിശ്വസിച്ചവരെയെല്ലാം വഞ്ചിയ്ക്കുന്ന, ആത്മാർത്ഥത പ്രവൃത്തിയിൽ തൊട്ടുതീണ്ടാതെ വാക്കുകളിൽ മാത്രം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം...

അത് എന്ത് കാരണത്താലായാലും സ്വയമേവ നഷ്ടപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വികാരം എന്നത് ആഴമളക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അഗാധഗർത്തത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്നും മുടിനാരിഴയുടെ ഭാഗ്യത്തിന് വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസമാണ്.

വൈകിവന്ന വിവേകമാണെങ്കിലും ശിഷ്ടജീവിതം മുഴുവൻ അനുഭവിയ്ക്കേണ്ട നരകത്തിൽ നിന്നും ദൈവകൃപ കൊണ്ടുണ്ടായ രക്ഷപ്പെടലിന് ദൈവത്തിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോട് നന്ദി പറയുവാൻ...