പേജുകള്‍‌

2013, ഡിസംബർ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

നിറമുള്ള കുപ്പിവളകൾ...


അവളുടെ കുപ്പിവളകളെല്ലാം അവ തല്ലിത്തകർത്തു.. ശേഷം അവ മറ്റൊരുവളെ കുപ്പിവളകളണിയിച്ചു. ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ആത്മാത്ഥതയില്ലായ്മയുടെയും നിറമുള്ള കുപ്പിവളക...