പേജുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 9, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അപ്പൂപ്പൻ താടികൾ...

ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചെപ്പിലടയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ മോഹിച്ചു... 

എനിയ്ക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം സ്നേഹഭാരത്താൽ ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ച അപ്പൂപ്പൻ താടികളായിരുന്നു 

അരുമയോടെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ചെപ്പിലടച്ച അപ്പൂപ്പൻ താടികളെല്ലാം 

സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പറന്നു പോയി...