പേജുകള്‍‌

2013, ഓഗസ്റ്റ് 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

ജീവിതം എന്ന മൂന്നക്ഷരം...

ജനനം എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾക്കും മരണം എന്ന മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള മൂന്നക്ഷരങ്ങളാണ് ജീവിതം.

പ്രാണൻ, ശിശുത്വം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, വിശ്വാസം, വഞ്ചന, പ്രത്യാശ, പ്രതീക്ഷ, നിരാശ, ആഗ്രഹം, പ്രണയം, വിരഹം, വിവാഹം, സംന്യാസം, കാമന, ആശങ്ക, ജിജ്ഞാസ, ആഹാരം, ശോധനം, ഇണക്കം, പിണക്കം, ഇറക്കം, കയറ്റം, അടുപ്പം, അകലം, വേദന, ഉദ്യോഗം, ഉദ്വേഗം, ആശ്വാസം, ആനന്ദം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാടൊരുപാട് മൂന്നക്ഷരങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് ജീവിതം എന്ന മൂന്നക്ഷരം.