പേജുകള്‍‌

2012, ഏപ്രിൽ 14, ശനിയാഴ്‌ച

സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും

അവൻ ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ പിന്നിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്ന് പോകുന്നത് അവൾ ഒത്തിരി സ്വപ്നം കണ്ടു.

പക്ഷെ, അവൻ ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ പിന്നിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്ന് പോയത് മറ്റൊരുവളായിരുന്നു...

1 അഭിപ്രായം: