പേജുകള്‍‌

2009, മാർച്ച് 24, ചൊവ്വാഴ്ച

"ശാപം" - കവിത


F³ I®nse DdhIsfÃmw

acp`qhmIs«!

F³ DÅnse kz]v\§Ä

IcnªpW§s«!

F³ a\kn³ Ima\IÄ

DujcamIs«!

F³ icoc]pjvSnIsfÃmw

t]mbn¯pebs«!

F³ a\knse hnjhn¯pIfnÂ

Xo ag s]¿s«!

F³ I®nse Xnanc¯n¶pw

Xo ]nSn¡s«!

HSphnÂ…,

Rms\¶ A`ni]vXP³aw

XpesªmSp§s«!