പേജുകള്‍‌

2009, മാർച്ച് 28, ശനിയാഴ്‌ച

തീരുമാനങ്ങള്‍

തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള മനക്കട്ടി നേടുവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോള്‍. 'ഇല്ല' എന്ന ചിന്തയെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരിക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ, പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയെ തീരൂ. പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണം. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാന്‍. ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. എത്ര ഹൃദയ വേദനയുന്ടെന്കിലും ഞാന്‍ അത് നേടിയെടുത്തെ തീരൂ