പേജുകള്‍‌

2013, സെപ്റ്റംബർ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്നേഹം...

വെറുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിയ്ക്കുന്നു. സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വെറുക്കുന്നു... ഇതെന്താണിങ്ങനെ? എവിടെയാണിതിന്റെ അന്ത്യം...? എന്നാണിതിന് തിരശീല വീഴുക..? അതോ ഇതൊരു അന്ത്യരംഗമില്ലാത്ത തുടർനാടകമോ..?