പേജുകള്‍‌

2013, ജൂലൈ 24, ബുധനാഴ്‌ച

ചില ബന്ധങ്ങൾ

ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങിനെയാണ്... വഴക്കിട്ടിട്ടും വഴക്കില്ലാതെ... പിണങ്ങിയിട്ടും പിണങ്ങാതെ... അകന്നിട്ടും അകലാതെ... പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വെറുക്കുകയോ അതോ വെറുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിയ്ക്കുകയോ...??

ആസുരമായ പ്രണയവും ആസുരമായ വൈരവും ചേർന്ന് സമ്മിശ്രഭാവത്തോടെ പ്രണയിയ്ക്കുകയും ദ്വേഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധം...