പേജുകള്‍‌

2013, ജൂലൈ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നിരാശയും

അരക്ഷിതാവസ്ഥയും നിരാശയും ഭരിയ്ക്കുന്നു... എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല... :( വാക്ദേവിയും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നു...