പേജുകള്‍‌

2012, ഒക്‌ടോബർ 10, ബുധനാഴ്‌ച

സത്യങ്ങൾ

vവിളിച്ചു പറയുന്ന സത്യങ്ങൾ പലരേയും പൊള്ളിയ്ക്കുന്നു...
പക്ഷെ ഒന്നും ആരിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു വെയ്ക്കാൻ എനിയ്ക്കില്ലാത്തതു
കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
എനിയ്ക്ക് ഞാനാവാനല്ലേ സാധിയ്ക്കൂ... എന്നും. അതെന്നെ നശിപ്പിയ്ക്കുന്നു
എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു തന്നെ.

സത്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ... അതെത്ര ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മറച്ചുപിടിച്ചാലും എത്ര വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയാലും...

സംശയത്തിന്റേയും ആരോപണങ്ങളുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടേയും
മുൾമുനകൾ എന്നെ കുത്തി നോവിയ്ക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ
ഞാനായിരിക്കുവാൻ എന്നും ശ്രമിയ്ക്കുന്നു.

സംശയങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയൊക്കെ എന്റെ നേർക്ക് ആരൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചാലും സത്യം സത്യമായി തന്നെ പിന്നെയും അവശേഷിയ്ക്കുന്നു... എന്നും...

കാരണം, സത്യം  സത്യം തന്നെ!!! നുണയുടെ എത്ര മൂടുപടങ്ങൾ അതിനു മേലെ വിരിച്ചാലും..