പേജുകള്‍‌

2013, ജൂലൈ 17, ബുധനാഴ്‌ച

കൈമാറ്റം ചെയ്യാത്ത സമ്മാനങ്ങൾ...

അങ്ങിനെ ആ സമ്മാനങ്ങൾ ഒടുവിൽ കൈമാറി ... വർഷങ്ങളായി മനസിൽ ഘനീഭവിച്ചു കിടന്നിരുന്ന വേദന അലിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. നൽകാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലല്ല അതൊന്നും വാങ്ങിയിരുന്നത്...  ഒന്നും യാതൊരു പ്രതീക്ഷയോടെയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും... പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാതെ ജീവിയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം!!! ഒരിയ്ക്കലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു തന്നെയാണ് അവയെല്ലാം വാങ്ങിയത്.

പക്ഷേ...  പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാതെ തന്നെ അവയെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നൽകുവാൻ സാധിച്ചു... മനസിന്റെ ഭാരം ലഘൂകരിച്ച് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു... ഒരുപക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം അവസാനം... എല്ലാറ്റിന്റെയും...