പേജുകള്‍‌

2013, ഏപ്രിൽ 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

"മൗനമന്ത്രണങ്ങൾ..."പറയുവാനേറെയുണ്ടെന്നാലോ 

അരികിലാരുമില്ലതു കേൾക്കുവാൻ 

പരിഭവമെന്തേ മനമേ ….പറക നീയെന്നോടായ്.. 

വട്ടെനിയ്ക്കും നിനക്കും മാത്രമല്ലോ...

മൗനമുദ്രിതമാമെൻ ചുണ്ടുകൾ 

മനതാരിൽ മന്ത്രിക്കുന്നിതെപ്പോഴും നിന്നോടായ് 

തവമനമറിഞ്ഞതില്ലയൊരിക്കലുമൊന്നുമേ 

തപ്തമാമെൻ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ 

ഇല്ലിനിയൊരാൾ പോലുമി

ജ്ജീവിത പന്ഥാവിൽ സഹയാത്രികനായ് 

ഏറി നീ പുതുമേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ 

ഏകയായ് നില്പൂ ഞാൻ വീണ്ടും നിറമിഴിയാലെ...

പറയുവാനേറെയുണ്ടെന്നാലോ 

അരികിലാരുമില്ലതു കേൾക്കുവാൻ


നന്ദി: ഇതിലേയ്ക്ക് രണ്ടു വരികൾ സംഭാവന ചെയ്ത  സുഹൃത്തിനും എന്റെ ആശങ്കകളെ സാധൂകരിച്ച സുഹൃത്തിനും...